News
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล ขอประชาสัมพันธ์ธุรกิจนำเที่ยวที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 💥เชิญ ชวน‼️พี่น้องชาวสตูล มาช้อป มาเที่ยว มาชม...กันได้ กับงาน "พาณิชย์ สโตย แฟร์ ช้อป ช่วย ชุมชน" 📢📢 ประกาศรายชื่อร้านที่ได้ร่วมออกบูธ ✏️ งาน “ พาณิชย์ สโตย แฟร์ ช้อป ช่วย ชุมชน” แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดสตูล บริการข่าวตลาด ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 บริการข่าวตลาด ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด(คพจ.) ครั้งที่ 6/2566 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”

Service

บริการของเรา

Recommend News

แนะนำข่าวสารที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

MOC Event

ศูนย์รวมกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์

Announcement

ประกาศต่างๆ

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

Ginfo
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านทุจริต
ห้องสมุดกระทรวงพาณิยช์
E - Thailand E - Government
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิยช์ จำกัด
GCC1111
หนูณิชย์พาชิม
Thaitrade
สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
KM
ฟ้าทอฝัน The Inspiring King
เครือข่ายเฝ้าระวัง
opswarehouse
280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

รวมลิงค์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

aecthaibiz
พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน
facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล
 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30)
ศูนย์ดํารงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
องค์การคลังสินค้า
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
จำนวนการเข้าชม : 39,580