• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล

Office of Provincial Commercial Affairs Satun

การระบุข้อประเภทธุรกิจ (วัตถุประสงค์) และสถานที่ตั้งสำนักงานให้ตรงกับข้อมูลที่แท้จริง ในการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 9 ก.ย. 2562 อ่าน [16]

...

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลประเภทธุรกิจ (วัตถุประสงค์) และสถานที่ตั้งสำนักงาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงขอแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนธุรกิจ ระบุข้อมูลประเภทธุรกิจ (วัตถุประสงค์) ใน แบบ สสข.1 และสถานที่ตั้งสำนักงานให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจด้วย

         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 กรมจะมีการติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลการจดทะเบียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลประเภทธุรกิจ (วัตถุประสงค์) ที่ผู้ขอจดทะเบียนธุรกิจได้ระบุในแบบ สสข.1 และสถานที่ตั้งสำนักงานที่ได้แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์