• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล

Office of Provincial Commercial Affairs Satun

ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล 21 ส.ค. 2562 อ่าน [19]

...

คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสตูล

ที่ (ถ) 3 /2562

เรื่อง ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน

                                      ------------------------------------- 
            ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรจะเชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนบริษัทตามรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่ง นี้ไม่มีตัวผู้ชำระบัญชีทำการอยู่หรือการงานของห้างหุ้นส่วนบริษัทได้ชำระสะสาง  ตลอดแล้ว แต่มิได้จัดทำรายงานการชำระบัญชี หรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียน จึงได้มีหนังสือส่งทาง ไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วนบริษัทและผู้ชำระ  บัญชี เพื่อให้จัดส่งรายงานการชำระบัญชีหรือจดทะเบียน เสร็จการชำระบัญชีหรือดำเนินการเพื่อให้มีตัวผู้ชำระบัญชีแล้วแต่กรณี ตามความในมาตรา 1273/2 แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ แต่ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนบริษัทและผู้ชำระบัญชีมิได้ดำเนินการแต่อย่างใด 
              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสตูล จึงมีคำสั่งขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ดังกล่าวข้างต้นออกจากทะเบียน 
              ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                                     สั่ง ณ วันที่  21 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
 
                                            วุฒิชัย  วงษ์นาคเพ็ชร์       

 ( นายวุฒิชัย  วงษ์นาคเพ็ชร์ )

พาณิชย์จังหวัดสตูล

นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสตูล 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์