• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล

Office of Provincial Commercial Affairs Satun

ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล 13 มิ.ย. 2562 อ่าน [41]

...

 ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสตูล

ที่(ถ) 1/2562

เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน

_______________________ 
  

        ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรจะเชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนบริษัทตามรายชื่อที่แนบท้าย คำสั่งนี้ มิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว นายทะเบียนจึงมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ไปยังห้างหุ้นส่วนบริษัท เพื่อสอบถามว่ายังทำการค้าขายหรือประกอบการงานอยู่หรือไม่ ตามความในมาตรา 1273/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ปรากฎว่ามิได้รับคำตอบหรือได้รับคำตอบว่ามิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว 
        ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสตูล จึงมีคำสั่งขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทดังกล่าวข้างต้นออกจากทะเบียน
                ประกาศ ณ วันที่  13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์