• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล

Office of Provincial Commercial Affairs Satun

จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล 16 พ.ค. 2562 อ่าน [21]

...

       ประกาศส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสตูล

เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน

_______________________ 
  

        ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรจะเชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนบริษัทตามรายชื่อที่แนบท้าย ประกาศนี้ ไม่มีตัวผู้ชำระบัญชีทางการอยู่หรือการงานของห้างหุ้นส่วนบริษัทได้ชำระสะสางตลอดแล้วแต่มิได้จัดทำรายงานการชำระบัญชีหรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลา  180 วัน  นับแต่วันที่นายทะเบียนได้มีหนังสือทวงถามไปยังห้างหุ้นส่วนบริษัทและผู้ชำระบัญชีแล้ว 
        ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสตูล จึงขอประกาศว่าเมื่อพ้นกำหนด เวลา 90 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ ห้างหุ้นส่วนบริษัทดังกล่าวข้างต้นจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้น สภาพนิติบุคคล เว้นแต่จะแสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอื่น 
                ประกาศ ณ วันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์